Перейти до основного вмісту
На сайті проводяться технічні роботи. Вибачте за незручності.

7-9 червня XXIV Всеукраїнська виставка-форум «Українська книга на Одещині»

20 травня, 16:22

7-9 ЧЕРВНЯ 2024 року Одеська національна наукова бібліотека вкотре стане місцем зустрічі письменників, фахівців видавничої справи, науковців, літературознавців, мистецтвознавців, ілюстраторів книги, бібліотечних фахівців та широкої громадськості.

На вас чекають книжкові новинки провідних видавництв України, автограф-сесії письменників, конкурси, майстер-класи та багато інших активностей для дорослих і дітей. Зокрема, Всеукраїнська акція «Бібліотека українського воїна», виїзне Свято української книги у місті Чорноморськ, мистецький ярмарок, конкурс «Кра­ща кни­га ви­став­ки-фо­ру­му “Українська кни­га на Оде­щині” – 2024». 

Ос­нов­на ме­та за­хо­ду — спри­ян­ня від­род­жен­ню і роз­кві­ту куль­ту­ри в Ук­ра­їні, утвер­джен­ню на­ціо­наль­ної іден­тич­но­сті ук­ра­їнсь­ко­го на­ро­ду та по­пу­ля­ри­за­ції дер­жав­ної мо­ви, сти­му­лю­ван­ня роз­вит­ку кни­го­ви­дав­ни­чої спра­ви та кни­го­роз­по­всюд­жен­ня, про­мо­ція та ре­пре­зен­та­ція су­час­ної української кни­ги, ви­хо­ван­ня культу­ри чи­тан­ня на кра­щих зраз­ках віт­чиз­ня­ної та світо­вої лі­те­ра­ту­ри в українсько­му пе­ре­кла­ді, спри­ян­ня по­пов­нен­ню біб­ліо­тек Оде­щи­ни но­вою віт­чиз­ня­ною книж­ко­вою про­дук­цією.

Про­гра­ма ви­став­ки-фо­ру­му пе­ред­ба­чає ши­ро­кий спек­тр пуб­ліч­них за­ходів з по­пу­ля­ри­за­ції кни­ги і чи­тан­ня як для ши­ро­ких верств на­се­лен­ня, так і для про­фесій­но­го спря­му­ван­ня: круг­лий стіл з ак­ту­аль­них пи­тань кни­го­ви­дан­ня та по­пов­нен­ня біб­ліо­теч­них фон­дів в умо­вах вій­ни, пре­зен­та­ції но­вих віт­чиз­ня­них ви­дань та ви­дав­ни­чих проєк­тів, про­мо­ак­ції, ав­то­граф-сесії, он­лайн-зустрічі з ві­до­ми­ми українськи­ми ав­то­ра­ми, фахо­ві дис­кусії, майстер-кла­си, твор­чі май­дан­чи­ки за участі пред­став­ни­ків про­від­них ви­дав­ництв Украї­ни, пись­мен­ни­ків, ілюстра­торів кни­ги, лі­те­ра­ту­рознав­ців, ми­стец­т­во­знав­ців, біб­ліо­теч­них фахів­ців та ши­ро­кої гро­мадсь­ко­сті.

На під­т­рим­ку ру­ху Спів­то­ва­ри­ства кре­а­тив­них міст ЮНЕ­СКО «Оде­са — мі­сто лі­те­ра­ту­ри ЮНЕ­СКО» бу­де за­про­по­но­ва­но низ­ку подій з по­пу­ля­ри­за­ції твор­чо­го до­роб­ку пред­став­ни­ків одеської лі­те­ра­тур­ної шко­ли. Від­бу­дуть­ся  кон­курс «Кра­ща кни­га ви­став­ки-фо­ру­му “Українська кни­га на Оде­щині” — 2024» та тра­ди­цій­не виїз­не Свя­то української кни­ги в од­ній з гро­мад Одесь­кої об­ласті.

Ор­ганіч­ною скла­до­вою ви­став­ки-фо­ру­му, ста­нуть за­хо­ди, спря­мо­вані на по­пу­ля­ри­за­цію та збе­ре­жен­ня не­ма­теріаль­ної культур­ної спад­щи­ни Украї­ни, під­го­тов­лені у спів­пра­ці з Одеським об­лас­ним цен­тром української культу­ри, ГО «Український клуб Оде­си» та Українським цен­тром культур­них до­слід­жень. На відві­ду­ва­чів та го­стей че­ка­ти­ме де­мон­стра­цій­ний, ін­тер­ак­тив­ний та нав­чаль­ний про­стір для ознайом­лен­ня з об’єк­та­ми краю, що увій­шли до На­ціо­наль­но­го пе­реліку еле­мен­тів не­ма­теріаль­ної культур­ної спад­щи­ни Украї­ни.

За­про­шує­мо до участі у XXIV Все­українській ви­став­ці-фо­ру­мі «Українська кни­га на Оде­щині» ви­дав­ництва, полі­гра­фіч­ні під­приєм­ства, кни­го­роз­по­всюд­жу­ва­чів, культур­ні цен­три, пись­мен­ни­ків, ху­дож­ни­ків, діячів на­у­ки, лі­те­ра­ту­ри та ми­стецтва.

До зустрічі на книж­ко­во­му святі в не­по­втор­ній ат­мо­сфері на­ціо­наль­ної кни­го­з­бір­ні!

Три­май­мо культур­ний фронт ра­зом!

Delimiter 468x90 ad place

Підписуйтесь на свіжі новини:

Газета "День"
читати